August 31,2021 RoadMap Meat & Poultry Products 2022

  • ไม่ตกเทรนด์ในวงการอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์และสัตว์ปีกกับงานสัมมนาที่เต็มอิ่มกับเนื้อหาอันเป็นประโยชน์ในด้านการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กฎระเบียบและมาตรฐาน ตลอดจนประเด็นด้านความปลอดภัย